Ogólne warunki sprzedaży, dostaw i płatnosci

1. Wszystkie wyroby oferowane przez firmę P.W. „STUDIO”  (zwaną dalej Producentem) wykonywane są wyłącznie na  zamówienia.
2. Czas realizacji zamówienia - ze względu na możliwość okresowego spiętrzenia prac, terminy  wykonania każdorazowo uzgadniane są indywidualnie.
3. Zamówienie kierowane jest do realizacji po:
a/ przekazaniu Producentowi pisemnego zamówienia  (mailem lub listem), zawierającego: - przedmiot  zamówienia  i uzgodnioną cenę; - informacje, materiały,  logotypy  konieczne do wykonania przedmiotu umowy;
- imię,  nazwisko, numer telefonu, adres poczty  elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów.
 Przyjmuje  się, że osoba  wskazana do kontaktów jest upoważniona  przez  Zamawiającego do składania oświadczeń woli,   oświadczeń  wiedzy dotyczących umowy, dokonywania  zmian,  rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu  zamówienia;
 - pełne dane Firmy niezbędne do wystawienia  faktury VAT;
 - adres dostawy zamówionego towaru; 
Zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż  Zamawiający akceptuje niniejsze OGÓLNE WARUNKI  SPRZEDAŻY, DOSTAW I PŁATNOŚCI.

b/ dokonaniu przez  Zamawiającego przedpłaty w  wysokości 40% wartości zamówienia brutto i otrzymaniu   przez Producenta potwierdzenia jej dokonania (producent wystawia fakturę VAT na otrzymaną przedpłatę), o ile umowa  nie stanowi inaczej.
c/ potwierdzeniu zamówienia przez   Producenta (mailem   lub listem).
d/
zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji produktu i projektu graficznego  nadruku (jeżeli jest on elementem zamówienia).
4. Producent potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie  nie przekraczającym 24h od wpływu zamówienia i  jednocześnie poinformuje Zamawiającego o  spodziewanym  terminie realizacji.
5. Odstąpienie od zamówienia bądź zmiana jakiegokolwiek   elementu zamówienia nastąpić może jedynie w formie pisemnej (mailem lub listem), zastrzeżonej pod rygorem  nieważności.
6. Odstąpienie przez Zamawiającego od zamówienia nie stanowi dla Zamawiającego podstaw do roszczeń  odszkodowawczych wobec Producenta.
7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn niezawinionych przez Producenta,   Zamawiający traci prawo do zwrotu wpłaconej przedpłaty.
8. W przypadku nie odebrania/opłacenia przez Zamawiającego zamówionych produktów, Producent  rozpocznie wszelkie działania prawne mające na celu  usankcjonowanie sprzedaży i wyrównanie powstałych z  tego tytułu strat.
9. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystywanie produktów wykonanych na jego zlecenie  do działalności  informacyjno - reklamowej Producenta.

10. Złożone zamówienie stanowi jednocześnie  oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do  korzystania z przekazanych Producentowi logotypów,  materiałów,  jako przedmiotów praw autorskich. Tym   samym Zamawiający upoważnia Producenta do korzystania z tych logotypów, materiałów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz celu wskazanego w pkt. 9 powyżej. Zamawiający zwolni Producenta z wszelkich roszczeń i naprawi każdą szkodę, jaką Producent poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.

11. Jeżeli Producent dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Producentowi dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni roboczych terminu do wykonania umowy z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Producent dopuści się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tej części.

12. W przypadku, gdy Producent nie wykona umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie, a Zamawiający nie odstąpi od umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 0,15% ceny za każdy dzień zwłoki za wykonanie przedmiotu umowy dostarczonego po dodatkowym terminie.
13. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, DOSTAW I PŁATNOŚCI stanowią integralną część umowy dostawy zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.

DOSTAWA
1. Dostawa jest realizowana po potwierdzonej wpłacie pozostałych 60% wartości faktury brutto, o ile umowa nie stanowi inaczej.
2. Odbiór towaru następuje z magazynu Producenta na koszt Zamawiającego, o ile umowa nie stanowi inaczej.
3. Na zlecenie Zamawiającego, na jego koszt i ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, Producent wysyła dostawę pocztą kurierską lub innymi środkami transportu.
4. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą bezpośredniego dostarczenia towaru przez Producenta lub z chwilą nadania towaru do przewozu.

GWARANCJA
1. Z uwagi na  charakter produkcji oraz naturalną niejednorodność stosowanego materiału, dopuszcza się niewielkie odstępstwa w wyglądzie poszczególnych egzemplarzy wyrobów.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towarów, które nastąpiły z winy bądź w magazynach Zamawiającego.

REKLAMACJE
1. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie w przypadku zgłoszenia Producentowi ich wystąpienia na piśmie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Producentowi wadliwych wyrobów.
2. Producent zobowiązany będzie odpowiedzieć na reklamację w formie pisemnej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma i reklamowanej partii wyrobów.
3. Producent zobowiązuje się według swego wyboru usunąć zgłoszone wady lub wymienić wadliwe egzemplarze na nowe, wolne od wad i dostarczyć je na swój koszt do siedziby Zamawiającego.
4. Wady części przedmiotu zamówienia nie uprawniają do składania reklamacji całości dostawy.

ROZWIĄZANIE UMOWY
Producent zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nie realizowania przez Zamawiającego w terminie warunków Umowy, a także wstrzymania płatności, złożenia wobec przedsiębiorstwa Zamawiającego wniosku o upadłość, bądź rozwiązania przedsiębiorstwa Zamawiającego.


logo_studio 
DOSTAWA
GWARANCJA
REKLAMACJE
ROZWIĄZANIE UMOWY

kontakt

ZaPYTANIE OFeRTOWE

Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco.